duoshou.party 剁手党

自残倾向症,东西一买完就想剁手[剁手党 duoshou.party]

卡还在,钱没了![剁手党 duoshou.party]

我就多买几件,不全买![剁手党 duoshou.party]

过几天再买吧![剁手党 duoshou.party]

本来就穷,买了也没变化![剁手党 duoshou.party]

刷新页面显示新图片喔

duoshou.party域名可转让